Edu-Art – un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops, 5 martie – 31 mai 2018

1708_miki_NFR_9521_800px

EDU-ART
un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops
5 martie – 31 mai 2018
AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – – scroll down for English version – – –

Edu-Art – educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional

Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional.

Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional.

BUNKER – Facultatea Arte Plastice / AMTAP
blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

program:

Delicate-Instruments-Handled-with-Care_foto-Robert-Puteanu-2250x1500-c-center_web

Forme, structuri, nevoi – ce faci când totul e de făcut? cu Miki BRANIȘTE [RO] şi Nora DOROGAN [MD]
7 marte 2018, ora 15:00
Facultatea Artă Teatrală, Coregrafică și Multimedia, sala nr. 114 (Departamentul Multimedia)
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, blocul I, str. Al. Mateevici 111, Chișinău

Două inițiative din țări învecinate, cu parcurs similar și diferit în același timp conectate prin afinități elective: Festivalul Temps d’Images de la Cluj și Teatru-Spălatorie din Chișinău. La întâlnirea cu Miki Braniște, director al Festivalului Temps d’Images și cu Nora Dorogan, producător și manager al Teatrului-Spălătorie vom încerca să înțelegem care este rolul nostru de operatori culturali, cum interacționăm cu contextul local și internațional, cum gândim un program cultural de tip stagiune sau festival, cum putem face ca producțiile noastre să fie relevante pentru public, care e firul roșu al curatorierii unui eveniment sau cum construim un discurs despre ceea ce facem.

Festivalul Temps d’Images a urmărit îndeaproape și a contribuit la dezvoltarea scenei independente din România. Fiind gândit de curatori ca un eveniment cultural cu preocupări locale însă conectat la nevoile artiștilor din țară, acesta este și oglinda mediului în care a activat. El s-a dezvoltat într-un mediu marcat de efemeritate ca trăsătură structurală. Prin urmare, festivalul a trecut prin toate cele bune și cele mai puțin bune care constituie sistemul de lucru pentru inițiativele independente din România.

Teatru-Spălătorie este o inițiativă artistică independentă care a apărut în 2010 din necesitatea de a crea în mod consecvent producții artistice care ar reflecta, ar pune în discuție problemele cu care se confruntă societatea contemporană moldovenească și nu numai; o platformă pentru promovarea artei contemporane în Moldova.

IMG_6290_web_

Edu-Art – prezentare progamului Bunker – sesiune de informare cu Vladimir US [MD]
5 marte 2018, ora 13:00
Auditoriul 318, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”
str. Cornului 10, Chișinău

Dragi studenți!
Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht”, în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Tehnică a Moldovei și cu susținerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, organizează în cadrul proiectului Edu-Art (educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional) o serie de prezentări și ateliere de lucru artistic cu participarea invitaților străini și locali, care vor avea loc la BUNKER, Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău.

Proiectul Edu-Art îşi propune să pregătească studenții pentru competiţia profesională internaţională, să le ofere informația și pregătirea necesară pentru a activa în siguranță în cadrul unui spaţiu internaţional de manifestare artistică. Spaţiu, în care arta contemporană este la ordinea de zi.

Pentru a vă oferi o imagine mai clară despre ciclul de activități din cadrul programului Edu-Art, ce se vor desfășura la BUNKER și nu numai, vă așteptăm cu drag la prezentarea care va avea loc pe 5 martie 2018, în Auditoriul 318, Facultatea Arte Plastice și Design, UPS „Ion Creangă”, la ora 13.00.

Această prezentare face parte din programul Edu-Art și este organizată în parteneriat cu Facultatea Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”.

– – –

Miki BRANIȘTE este manager cultural și curator pentru artele spectacolului și proiecte interdisciplinare, președinte a Asociației Colectiv A A și director al Festivalului TEMPS D’IMAGES din Cluj. Este interesată de artă ca factor de dezvoltare al comunității în care activează. Preocupată de transformările economice și social-politice care traversează societatea globală, se implică în proiecte culturale alături de artiști inspirați de imaginea timpului nostru. În noiembrie 2015 a primit titlul de `Chevalier des Arts et des Lettres` din partea Ministerului Culturii din Franța pentru activitatea ei de a sprijini sectorul independent de artele spectacolului din Romania. În 2016 a primit premiul pentru proiecte interdisciplinare din partea Administratiei Fondului National Cultural si premiul pentru susținerea dansului contemporan din partea Centrului Național al Dansului București. În anul 2018 a fost nominalizată la secțiunea Teatru a Galei premilor Radio România Cultural.

Nora DOROGAN este una dintre co-inițiatoarele Teatrului-Spălătorie din Chișinău. A studiat Sociologie la București, Management Cultural și Politici Culturale în Balcani la Universitatea de Arte din Belgrad. A fost bursieră a programului Manageri Culturali din Europa Centrală și de Est al Fundației Robert Bosch.

Vladimir US (n. 1980) este un artist și curator stabilit în Chișinău, Moldova, membru fondator al Asociației Tinerilor Artiști Oberliht. A studiat artă, curatoriat, management cultural și politici culturale la Chișinău, Grenoble și Belgrad. Prin lucrările și proiectele sale recente, Vladimir explorează procesele de transformare a spațiului public în orașele post-sovietice, fiind totodată interesat de nevoia de conceptualizare a rețelei spațiilor publice alternative din Chișinău.

– – –

Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

DSC_0273_web

EN

Edu-Art (non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation)

The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development.

BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP
3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau

program:

Forms, structures, needs – what do you do when everything needs to be done? with Miki BRANISTE [RO] şi Nora DOROGAN [MD]
March 7, 2018, 3 pm

Theatre, Choreography and Multimedia Faculty, room nr. 114 (Multimedia Department)
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 1st block, 111, Al. Mateevici street, Chisinau

Two initiatives from neighboring countries, with similar and, at the same time, different paths connected by elective affinities: Temps d’Images Festival from Cluj and Spălătorie-Theater from Chisinau. At the meeting with Miki Braniste, director of the Temps d’Images Festival and Nora Dorogan, producer and manager of the Spalatorie-Theater, we will try to understand our role as cultural operators, how we interact with local and international context, how we conceive a cultural program of season or festival type, how can we make our productions relevant to the public, what is the red thread of curating an event, or how we prepare a speech about what we do.

Temps d’Images Festival has closely followed and contributed to the development of the independent stage in Romania. Being conceived by the curators as a cultural event with local concerns, but connected to the needs of the country’s artists, it is also the mirror of the environment in which it operated. It was developed in an environment marked by ephemerality as a structural feature. Therefore, the festival went through all the good and the less good that constitute the working system for independent initiatives in Romania.

Spalatorie-Theater is an independent artistic initiative that emerged in 2010 from the necessity of consistently creating artistic productions that would reflect, would question the problems faced by contemporary Moldovan society and not only; it is a platform to promote contemporary art in Moldova.

Edu-Art – presentation of Bunker program – information session with Vladimir US [MD]

March 5, 2018, 1 pm
318th auditorium, Faculty of Fine Arts and Design, UPS “Ion Creangă”
10, Cornului street, Chisinau

Dear students!
Oberliht Young Artists Association, in collaboration with the Academy of Music, Theater and Fine Arts, Technical University of Moldova and with the support of Ministry of Education, Culture and Research of Moldova, organizes within the Edu-Art project (non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation) a series of artistic presentations and workshops with the participation of foreign and local guests, which will take place at BUNKER, Faculty of Fine Arts / AMTAP, 3rd block, 137, 31 August 1989 street, Chisinau.

The aim of this project is to prepare the students for the international professional competition, to provide them with the necessary information and training in order to operate safely within an international space of artistic expression. That is, a space, in which contemporary art is on the agenda.

In order to give you a clearer picture of the Edu-Art program cycle that will take place at BUNKER and not only, we look forward to see you at the presentation on March 5, 2018, in the 318th auditorium, Faculty of Fine Arts and Design, UPS “Ion Creangă” at 1 pm.

This presentation is part of the Edu-Art program and is organized in partnership with UPS “Ion Creangă”, Faculty of Fine Arts and Design.

– – –

Miki BRANISTE is cultural manager and curator for performing arts and interdisciplinary projects, president of Colectiv A Association and director of the Festival TEMPS D’IMAGES from Cluj. She is interested in art as a development tool of the community in which she activates. Preoccupied by the economic and social-political transformations that occur within the global society, she is involved in cultural projects together with the artists inspired by the image of our times. In November 2015 she received the title of `Chevalier des Arts et des Lettres` from the French Ministry of Culture for her activity to support the independent performing arts sector in Romania. In 2016 she received the prize for interdisciplinary projects from the Administration of the National Cultural Fund and the prize for the support for contemporary dance from The National Center for Contemporary dance. In 2018 she was nominated for Theater prize at Gala Awards Radio Romania Cultural.

Nora DOROGAN is one of the co-initiators of the Spălătorie-Theater in Chisinau. She studied Sociology in Bucharest, Cultural Management and Cultural Policies in the Balkans at the University of Arts in Belgrade. She was a scholarship recipient of the Cultural Managers from Central and Eastern Europe program of the Robert Bosch Foundation.

Vladimir US (1980), artist and curator based in Chisinau, Moldova, founding member of Oberliht Young Artists Association. He studied art, curating, cultural management and cultural policy in Chisinau, Grenoble and Belgrade. Through his recent works and projects he examines the processes of transformation of the public space in post-Soviet cities along with the need for conceptualizing an alternative network of public spaces in Chisinau.

– – –

Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

 

MECC-LOGO-new

Tags : , , , , , ,