Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe la AMTAP / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences at AMTFA, 7 februarie – 29 martie, 2017

mytho

AMTAP / BUNKER
Aproprierea prin artă a spațiului public – un ciclu de conferințe / Appropriation of public space through art – a cycle of conferences
7 februarie – 29 martie, 2017
Facultatea Arte Plastice, Blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

- – – scroll down for English version – – –
– – – читай ниже на русском – – –

RO

Proiect Pilot – MA Teorie și Critică în Artă, Practici Curatoriale

Proiectul presupune un curs de formare/pilot care anticipă și pregătește terenul pentru lansarea în viitor a unui program de masterat ce va aborda din punct de vedere teoretic și va propune perspective critice asupra domeniului artei contemporane, de asemenea va analiza diverse practici curatoriale. Ne propunem să organizam un ciclu de lecții publice, de care să beneficieze studenții și profesorii de la AMTAP, cu participarea diverșilor specialiști și experți în domeniu din Moldova și din alte țări, invitați să contribuie la subiectul – Spațiul și Sfera Publică, cu un accent pe practici ale curatoriilor și organizațiilor/inițiatielor artistice din Moldova, România și Ucraina (Lilia DRAGNEVA).

perspectiva-expozitie-atelier-35--credite-sorin-popescu-(2)_web

Program

Precarii de serviciu. Imperativele coloniale ale sistemului occidental de artă și propunerile artei angajate în Europa de Est – o prezentare publică de Veda POPOVICI

7 februarie 2017, ora 16:00
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

După 1989, artistele și artiștii din Europa de Est se văd în poziția de a-și performa identitatea est-europeană unui sistem de artă ce se vedea parte din tabăra câștigătoare a Războiului Rece. Raportul asimetric astfel format nu era însă nou ci continua o mai veche relație de colonialitate ce provine de la formarea statelor naționale. Până în prezent, lucrurile s-au schimbat prea puțin: tot avem acces limitat la formare profesională, primim remunerație mai mică dar ni se cere o „ținută” profesionistă înaltă. Și aceasta pentru că Europa de Est este considerată în continuare în „tranziție”, niciodată suficient de dezvoltată și avansată. Această prelegere va analiza atât reacțiile specifice ale unor artiști contemporani la imperativele coloniale dar și posibilitățile eliberatoare pe care arta angajată politic le oferă.

Arta angajată și limitele politice ale intervenței artistice. Atelier de performance și intervenție în spațiul public – atelier condus de Veda POPOVICI

8 februarie 2017, ora 13:00-16:00
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Acest atelier va urmări cât de ofensivă și cât de inofensivă este arta ce-și asumă subiecte socio-politice. Intervenția într-un tip de spațiu public bazată pe o metodologie situaționistă și inspirată de conceptul de sculptură socială (J. Beuys) poate provoca și disturba o ordine normativă sau poate întări idei și mentalități dominante. Atunci când asemenea intervenții se reclamă de la o poziție angajată, politică, ambiguitatea aceasta se disipă. Pe baza experienței concrete a participanților cât și pornind de la câteva exemple de astfel de intervenții artistice, atelierul oferă cadrul explorării limitelor artei angajate sau politice în contextul specific al Chișinăului.

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze un mesaj de motivare însoțit de datele dvs. de contact (email, telefon) la următoarea adresă: info@oberliht.com, pînă la data de 7 februarie 2017.

Lectură lentă

22 martie 2017, ora 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Una dintre practicile desfășurate de majoritatea celor care au de a face cu arta este lectura. Fie că este vorba de texte teoretice, care încearcă să abordeze un fenomen, fie de statements ale unor artiști cu privire la lucrările lor, fie lucrarea însăși se prezintă drept text, avem de a face continuu cu ceva ce trebuie citit, înțeles, eventual interpretat. În acest context, este necesară antrenarea atenției față de implicitul textului: o practică de lectură care încearcă să proiecteze cât mai puțin asupra cuvintelor care ni se prezintă, deschizându-se față de ele și explorând sensurile care pot fi generate. În cadrul acestei întâlniri, va fi explorat, într-o manieră experiențială, modul în care se poate efectua – într-un context comunitar / colaborativ – o asemenea practică a lecturii atente și deschise la posibilitățile semantice implicite într-un text cu multiple straturi de semnificație.

Tăcere / Neant

29 martie 2017, ora 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – –

Alex Cosmescu  Cercetător științific la Academia de Științe a Moldovei. Lucrează în câmpul fenomenologiei și al analizei discursului. Autor al unui volum de poezie (un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, Cartier, 2013). Colaborări în cadrul proiectelor Oberliht și ksa:k.

Veda Popovici (1986, Timișoara) lucrează ca artistă politică, teoreticiană angajată și activistă locală. Interesele sale traversează aceste câmpuri cuprinzând intervenții în politicile reprezentării identităților colective, practici feministe și decoloniale și in/ofensivitatea politică a artei. Angajamentele sale politice se regăsesc în lupte locale pentru justiție locativă și organizarea comunitară a vieții și muncii. De curând, și-a finalizat teza de doctorat despre naționalism în arta din România anilor 70-80 și a ținut un curs bazat pe gândire decolonială despre artă și cultură în context românesc, ambele la Universitatea Națională de Artă din București. Trăiește și lucrează în București.

– – –

Aproprierea prin artă a spațiului public este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău  [ksa:k] și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

rokeby-venus-slashed-close-up_web

EN

Pilot Project – MA Theory and Criticism in Art, Curatorial Practices

The project includes a pilot/formation course that anticipates and prepares the ground for launching in the future of a Master Program focused on the theoretical and critical processes in contemporary art, as well as on curatorial practices. We intend to organize a cycle of lessons for students and professors from AMTFA, led by specialists and experts in the field from the Republic of Moldova and other countries, and invite them to contribute to the topic – the Public Space and Sphere with an emphasis put on a series of curatorial practices and on arts organizations/initiatives from Moldova, Romania and Ukraine (Lilia DRAGNEVA).

Program:

Innately Precarious. Colonial Imperatives of the Western Art World and the Promises of Politically Engaged Art in Eastern Europe – a public presentation by Veda POPOVICI

February 7, 2017, 16:00
BUNKER / Fine Arts Department / Academy of Music, Theater, and Fine Arts (3rd Unit, 137, August 31 1989 Street, Chisinau)

Since 1989, Eastern European artists are distributed in the role of performing their Eastern European identity in front of an art world that, after the Cold War, saw itself as a part of the winning camp. The unequal relationship formed in this manner was, however, not new: it continued an older colonial dynamic dating back to the formation of national states. Until now, things have changed too little: we still have limited access to professional training, we are paid less, but are required high professional “standards”. Eastern Europe is still considered as being  a territory “in transition”, never developed and advanced enough. This lecture will tackle both the particular reactions of contemporary artists facing colonial imperatives and the liberating possibilities offered by politically engaged art.

Engaged Art and the Political Limits of Artistic Intervention. Performance and Public Space Intervention Workshop – workshop led by Veda POPOVICI

February 8, 2017, 13:00-16:00
BUNKER / Fine Arts Department / Academy of Music, Theater, and Fine Arts (3rd Unit, 137, August 31 1989 Street, Chisinau)

This workshop will contemplate how harmful or harmless art that assumes socio-political aims can be. Intervening in a type of public space, based on situationist methodology and inspired by the concept of social sculpture (J. Beuys) may challenge and disturb a normative order or may strengthen dominant ideas and mentalities. When this kind of intervention stems from a politically engaged position, the ambiguity dissipates. Starting from the participants’ concrete experiences, as well as from several examples of artistic interventions of this type, the workshop offers a framework for exploring the limits of engaged or political art in Chisinau’s specific context.

Those willing to participate in the workshop are asked to send a motivation message, together with their contact information (email, telephone number), to the following address: info(a)oberliht.com until February 7, 2017.

Slow reading

March 22, 2017, 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

One of the practices carried on my most people who have to do with art is reading. In the case of theoretical texts, that attempt to treat about a phenomenon, of artists’ statements about their own work, or of a work that presents itself as a text, we have to do with something to be read, understood, maybe interpreted. In this context, a training of attention towards what is implicit in the text becomes necessary: a reading practice that tries to project as little as possible on the words that present themselves to us, opening towards them and exploring the possible meanings that can be generated. During this meeting, we will explore, in an experiential manner, the way in which – in a communal / collaborative context – we can carry on this practice of an attentive reading, open to the semantic possibilities implicit in a text with multiple signification layers.

Silence / Nothingness

March 29, 2017, 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – –

Alex Cosmescu  Research fellow at the Academy of Sciences of Moldova. He works in the fields of phenomenology and discourse analysis. Author of a poetry collection (a kind space, that receives me as if embracing me, Cartier, 2013). Collaborations as part of Oberliht and ksa:k projects.

Veda Popovici (1986, Timisoara) works as a political artist, engaged theorist, and local activist. Her interests touch all these fields, including interventions in politics of representation of collective identities, feminist and decolonial practices, and political harmful-/harmlessness of art. Her political engagements are expressed in local struggles for tenants’ justice and communitarian organization of life and work. She has recently defended her PhD thesis on nationalism in Romanian art of the 1970s-80s and taught a course based on decolonial thinking about art and culture in Romanian context, both at the National University of Arts in Bucharest. She lives and works in Bucharest.

– – –

Appropriation of public space through art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of European Cultural Foundation in the frame of Connected Action for the Commons. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

view

RU

Пилотный Проект Мастерата в области Теории и Критики Искусства, Кураторские Практики

Проект включает пилотное обучение, которое предвосхищает и подготавливает основание для будущего запуска программы мастерата, сосредоточенной на теоретическом и критическом рассмотрении современного искусства, а также анализе кураторских практик. Мы планируем организовать серию публичных лекций, которые принесут пользу студентам и преподавателям в AMTAP с участием различных специалистов и экспертов из Молдовы и других стран, предлагается внести вклад в тему – Публичной Сферы и Пространства, с акцентом на кураторских практиках и организациях / инициативах в области искусства из Молдовы, Румынии и Украины (Лилия Драгнев).

Программа

Медленное чтение

22 марта 2017, 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Одной из практик, осуществляемых большинством тех, кто имеет дело с искусством, является чтение. Будь это теоретические тексты, которые пытаются раскрыть какой-либо феномен, высказывания художников о своей работе или же сама работа представленная в виде текста, мы постоянно имеем дело с чем-то, что необходимо прочесть, понять, возможно интерпретировать. В связи с этим, требуется привлечь внимание к тексту по умолчанию: практике чтения, которая сосредоточена, не столько на словах, представленных нам, сколько на раскрытии их и исследовании значений, которые могут быть произведены. В ходе встречи мы опытным путем исследуем способ, – в общем/совместном контексте, с помощью которого может осуществляться практика такого внимательного чтения, открытого для смысловых возможностей текста с несколькими слоями значений.

Тишина / Пустота

29 марта 2017, 15:00-17:30
BUNKER / Facultatea Arte Plastice / Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

– – –

Алекс Космеску научный сотрудник Академии наук Молдовы. Он работает в области феноменологии и анализа дискурса. Является автором сборника стихов (un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, Cartier, 2013). Принимает участие в проектах ассоциаций Oberliht и KSA:K

ksak

Logo-FAP

Connected_action_logo_logo_black_big_web

Tags : ,